sren
  • Struktura organizacije

    UNIJA EKOLOGA (UNECO) je udruženje građana koji se opredeljuju za sistematski i organizovan angažman na planu zaštite životne sredine. Unija okuplja fizička i pravna lica, odnosno pojedince kao i institucije, organizacije, firme, nevladine organizacije, druga udruženja građana, koji su zainteresovani za ekološke akcije, projekte i programe, kao i lična angažovanja na planu zaštite životne sredine, održivog razvoja, odnosno unapređenja kvaliteta života.

O nama

unecozastampuUnija ekologa UNEKO je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano  2000. godine u Beogradu. Tokom šesnaest godina rada, članovi udruženja su  stekli veliko iskustvo u oblasti primenjene ekologije i ostvarena je saradnja sa mnogobrojnim institucijama u navedenoj oblasti.
UNEKO je posvećen zaštiti životne sredine i ponaša se u skladu sa tim. Zaštita naših prirodnih resursa je ključni element naše filozofije i konstantno se sprovodi. Ekološke akcije uklјučuju sve procese i uklјučeni su u naše planiranje.

U ispunjavanju naše misijeDa se unapredi oblast primenjene ekologije pruža se podrška akcijama koje se odnose na upravlјanje rizikom, prirodnim resursima i na životnu sredinumi smo postigli novu prekretnicu: Preko 500 mladih ljudi je steklo neophodne veštine i kompetencije u oblasti primenjene ekologije kroz rad sa nama.
Ciljevi – unapređivanje zaštite životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima. Posebno važan cilj Udruženja je povezivanje svih činilaca uključenih u oblast primenjene ekologije: fizičkih i pravnih lica privatnog, javnog sektora i civilnog sektora, stvaranja mreže zainteresovanih za ekološke akcije, projekte i programe i uključivanje nacionalne mreže u međunarodnu saradnju.