sren

Novosti

Пројекат “Моделовање ризика у животној средини”

08.08.2014


Унија Еколога Србије “UNECO”, у сарадњи са Факултетом за примењену екологију “ФУТУРА”, Универзитета Сингидунум из Београда и Одсека за заштиту животне средине градске управе Града Краљева, реализује пројекат “Моделовање ризика у животној средини”,који се тиче заштите, унапређења и очувања животне средине и здравља људи кроз управљање ризицима, превасходно актуелну област сценарија ризика поплава.

Едукатор тренинга “Моделовања ризика у животној средини” биће Професор др. Јордан Алексић, директор Истраживачко – развојног центра Факултета за примењену екологију “ФУТУРА” са својим стручним тимом.
Управљање ризицима је систематски приступ да се смањи утицај катастрофа на свим нивоима и локацијама у савременом друштву. Нормално се заснива на свеобухватној стратегији за повећане мера подизања свести, процене, анализе и евалуације, смањења и управљања.
Моделовање сценарија ризика представља комплексан алат сачињен из више анализа у које морају бити укључени скоро сви слојеви државе и друштва. Стање животне средине је неопходно процењивати периодично, а не само после неке катастрофе. На тај начин, стичемо увид у неповратно изгубљене природне, друштвене и економске ресурсе.
Према тренутно актуелним законским прописима који важе у Републици Србији постоји потреба за квантитативно – квалитативним описом ризика по животну средину и здравље људи од различитих узрока и активности.
Такође се мора имати у виду и термин “еколошке катастрофе” и његово разликовање од “природне катастрофе”. Управо процена еколошке катастрофе јесте транспарентан вид подизања јавне свести и прихватања одговорности. На тај начин држава и друштво узимају ствари у своје руке, са неопходним знањима и алатима да изврше превенцију будућих еколошких катастрофа, што у случају природних катастрофа није могуће.

Реализација пројекта се врши кроз три фокус-групе:
Представници медија,
Представници локалне самуправе / МЗ,
Представници ОЦД.

Значај ове три групе произилази из њихове позиције у друштву:
Медији су главни инстурменти креирања јавног мнења и као такви неопходно је да разумеју механизме превенције од еколошких катастрофа.
Локална самоуправа – администрација је главни орган управљања и иницијатор активности мера за превенцију и заштиту.
Организације цивилног друштва својим деловањем из позиције представника грађана омогућавају да се покрену они пројекти и мере које нису у стању да буду покренути од стране локалне самоуправе.

Пројекат је битан, јер ће се кроз рад са фокус групама омогућити да учесници буду упознати:
– са законском регулативом из ове области и усклађивањем са важећим прописима везанима за угрожавање животне средине,
– са теоријском основом моделовања и предвиђања ризика по животну средину и здравље људи, која је неопходна према релевантним прописима, као и
– са програмима за моделовање ризика и програмским решењима за спровођење анализе ризика по животну средину и заштите људи и материјалних добара од штетног дејства вода.

Рад са фокус групама утиче на изградњу и подизање њихових капацитета, јачање свести, едукацију и обуку, како би се активно укључили и остварили свој пуни ефекат у примени, успостављању и спровођењу одредаба којима се дефинишу законске одговорности за штете од катастрофа и дугорочне друштвене утицаје – укључујући просторно планирање акција, као и домаћих и ЕУ стандарда и законодавства у области заштите животне средине.
Поменуте фокус групе су пажљиво изабране и због важности своје улоге и корисности места у дисеминацији информација које би требало пренети до што је могуће ширег круга становништва.