sren

Projekti u toku

Projekat „Invazivne vrste na području SRP Zasavica“

Unija ekologa UNECO u partnerstvu sa Pokretom gorana Sremske Mitrovice, upravljačem Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“, započela je realizaciju projekta pod nazivom „Invazivne vrste na području SRP Zasavica“. Projekat je podržan od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije u okviru poziva za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2020. godini.

U SRP Zasavica je registrovan veći broj invazivnih vrsta koje predstavljaju jedan od najznačajnijih faktora ugrožavanja biodiverziteta. Invazivne vrste su alohtone (strane) vrste koje su dospele u ekosistem u kom ranije nisu bile prisutne namerno ili slučajno, najčešće zahvaljujući antropogenom faktoru. U novom ekosistemu, zbog odsustva predatora i drugih prirodnih neprijatelja koji bi kontrolisali njihovu brojnost, invazivne vrste počinju nekontrolisano da se šire i da zauzimaju ekološke niše autohtonim vrstama čija se brojnost usled toga smanjuje ili potpuno iščezavaju. Na taj način invazivne vrste značajno utiču na smanjenje biodiverziteta ekosistema u koji su dospele.

Svrha projekta je da doprinese unapređenju stanja biodiverziteta na području SRP Zasavica uklanjanjem invazivne flore i da široj javnosti ukaže na značaj, probleme i negativne uticaje ovih invazivnih vrsta, kao i da unapredi znanje, pre svega studenata koji se obrazuju na fakultetima u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, a među kojima će se možda naći i budući stručnjaci koji će se baviti problematikom invazivnih vrsta.

U svrhe dostizanja cilja unapređenja stanja biodiverziteta na području SRP Zasavica vrši se uklanjanje invazivnih biljaka, pre svega vrste Asclepias syriaca. Projekat ima za cilj i podizanje ekološke svesti ukazivanjem na značaj i negativni uticaj invazivnih vrsta i u te svrhe biće pripremljena štampana publikacija „Invazivne vrste u Specijalnom rezervatu prirode Zasavica“ koja će biti podeljena zainteresovanoj javnosti. Povećanje nivoa znanja o problemu invazivnih vrsta biće ostvareno i kroz organizaciju radionice namenjene pre svega studentima koji se obrazuju na fakultetima u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. U okviru radionice predviđeno je da se učesnici upoznaju sa invazivnim vrstama i sa sprovođenjem konkretnih mera aktivne zaštite biodiverziteta na terenu u SRP Zasavica.