sren

Statut

U skladu sa odredbama čl.78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na  skupštini udruženja održanoj dana 25.02.2011. u Beogradu,  usvojen je novi

 

STATUT
UDRUŽENJA „Унија еколога УНЕКО“


Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.


Udruženje „Унија еколога УНЕКО“ u daljem tekstu: (Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti  zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine  i podizanja nivoa ekološke svesti.

Član 3.


Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite životne sredine;
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom;
4) organizuje stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti zaštite životne sredine i za sprovodjenje aktivnosti na zaštiti i uređenju prirode;
5) organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozeljenjavanje ugroženih delova naselja i njihove okoline;
6) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom životne sredine.
7) izvodi projekte i programe vezane za primenjenu ekologiju.
8) kroz stručno-edukativne aktivnosti podstiče umrežavanje, saradnju, komunikaciju, sistem međusobnog informisanja i marketinško-promotivne aktivnosti  zainteresovanih fizičkih i pravnih lica u oblasti primenjene ekologije.

Naziv i sedište
Član 4.


Naziv Udruženja je: Унија еколога УНЕКО
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Union of ecologists – UNECO
Skraćeni naziv je: УНЕКО
Udruženje ima sedište u Beogradu, Bulevar Nikole Tesle bb.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
Član 5.


Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
Odluku o prijemu u članstvo potvrđuje Upravni odbor.
Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 6.


Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.
Članstvo u Udruženju se ne može prenositi ili preuzimati.

Prava obaveze i odgovornost članstva
Član 7.


Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

 

Unutrašnja organizacija
Član 8.


Organi Udruženja su Skupština i Upravni odbor. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 9.


Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

 

Član 10.


Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor imatri člana: Generalnog koordinatora, njegovog zamenika i sekretara koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravnim odborom predsedava generalni koordinator.

Član 11.


Generalni koordinator (predsednik Upravnog odbora) zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.


Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.


Ostvarivanje javnosti rada
Član 13.


Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 14.


Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima
Član 15.


Udruženje sredstva stiče od:

 • članarine,
 • kotizacije za organizovanje seminara, savetovanja i drugih edukativnih programa
 • dobrovoljnih priloga pojedinaca i organizacija
 • donacija
 • sponzorstva
 • poklona
 • nasleđa
 • budžeta
 • naknade za izvršene stručne poslove
 • javnih fondova iz domaćih i stranih izvora namenjenih za finansiranje projekta iz oblasti primenjene ekologije
 • prihodom od vlastite delatnosti u skladu sa zakonom
 • i drugih izvora u skladu sa zakonom. 

 

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 16.

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost: 74.90 – Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.
Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada udruženja

Član 17.

 

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja
                                                         
 Član 18.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na Fondaciju za ekološke akcije zelenih „GREEN LIMES“, sa sedištem u Beogradu.

Izgled i sadržina pečata
Član 19.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Унија еколога УНЕКО, a u sredini naziv mesta u kom se nalazi sedište Udruženja – Београд.

 

Član 20.


Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 21.

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.

 Predsedavajući skupštine Udruženja

                                                       /Dejan Marković/